ประวัติโรงเรียน

          โรงเรียนบ้านท่าปุย จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๑  สิงหาคม  ๒๔๘๒  โดยได้รับความร่วมมือจากประชาชนและผู้ปกครองนักเรียน ช่วยจัดสร้างอาคารเรียนให้โรงเรียน ๑ หลัง เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๔  มีครู ๑ คน  นักเรียน  ๙  คน นายสัมฤทธิ์  เครือซุง เป็นครูใหญ่
          ต่อมา”เจ้าจอมสมบูรณ์” ในรัชกาลที่  ๕  กับคณะได้มาเยี่ยมโรงเรียนบ้านท่าปุยและมอบเงินจำนวน ๓,๐๐๐  บาท ให้กับโรงเรียนบ้านท่าปุยเป็นทุนก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มขึ้นอีก จอมพล ป.พิบูลสงคราม มอบเงินให้อีก ๑,๐๐๐  บาท ประชาชนบริจาคสมทบอีก ๑,๐๐๐ บาท สร้างอาคาร
ขนาด ๓  x  ๕ ตารางวา  จำนวน ๑ หลัง
           ปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย ตั้งอยู่เลขที่ 150 หมู่ที่ ๕ ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ ๖๓๑๓๐ มีพื้นที่ ๒๐ ไร่ อยู่ในเขตเทศบาลตำบลสามเงา เป็นที่ตั้งศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบประจำอำเภอสามเงา ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก  เขต ๑ ประมาณ  ๖๐  กิโลเมตร โทร ๐-๕๕๕๙-๙๐๘๙ เปิดสอนระดับ อนุบาล ๓ ขวบ จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖