สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

 

สีประจำโรงเรียน     “ ฟ้า – ชมพู”
คติพจน์ของโรงเรียน  “ปัญญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก ”
อักษรย่อของโรงเรียน  “ อ.ท.ป. ”
ต้นไม้ประจำโรงเรียน  “ ต้นปุย ”
ปรัชญาของโรงเรียน  “ การศึกษาเป็นรากฐานของชีวิต ”
ตราประจำโรงเรียนรูปดอกบัว เป็นเครื่องหมายแห่งความดี
                   และเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนอนุบาลทั่วประเทศ”