วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
             ภายในปี ๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย เป็นสถานศึกษามุ่งสร้างพื้นฐานให้เด็กปฐมวัย
และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ได้พัฒนาตามมาตรฐานสถานศึกษา สามารถดำรงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ ได้