พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
    ๑. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มี ความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑  
    ๒. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
    ๓. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
    ๔. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด  การศึกษา 

 
เป้าหมาย
     ๑. ผู้เรียน มีความรู้ มีความสามารถ มีทักษะและคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑
    ๒. ครู มีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม
         และทักษะในการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการ PLC
    ๓. สถานศึกษา จัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา
        จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้
    ๔. สถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบการประกันคุณภาพ และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ
         มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ