ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสัมฤทธิ์ เครือซุง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 สิงหาคม 2565 - พ.ศ. 2491
ชื่อ-นามสกุล : นายบำเพ็ญ วงษ์ทิม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2491 - พ.ศ. 2510
ชื่อ-นามสกุล : นางสมถวิล ผดุงเทศ
ตำแหน่ง : รักษาการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2510 - 15 กรกฎาคม 2514
ชื่อ-นามสกุล : นายอำพนธ์ มูลวงษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 กรกฎาคม 2514 - 30 เมษายน 2517
ชื่อ-นามสกุล : นายสำราญ ฉายวัฒนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พฤษภาคม 2517 - 31 กรกฎาคม 2517
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ บุญมา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 สิงหาคม 2517 - 9 กุมภาพันธ์ 2520
ชื่อ-นามสกุล : นายเมธี สุขหล้า
ตำแหน่ง : รักษาการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 10 กุมภาพันธ์ 2520 - 8 พฤษภาคม 2522
ชื่อ-นามสกุล : นายฉลอง ดุษดินทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 พฤษภาคม 2522 -31 พฤษภาคม 2529
ชื่อ-นามสกุล : นายพรพจน์ ใจใส
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 มิถุนายน 2529 -30 กันยายน 2548
ชื่อ-นามสกุล : นายไพฑูรย์ วงษ์แก้ว
ตำแหน่ง : รักษาการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2548 - 1 มีนาคม 2549
ชื่อ-นามสกุล : นายเรวัติ สอนวงษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2 มีนาคม 2549 - 31 ธันวาคม 2552
ชื่อ-นามสกุล : นายสุทธา วงษ์ใหญ่
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 มีนาคม 2553 - 30 กันยายน 2557
ชื่อ-นามสกุล : นายไพฑูรย์ วงษ์แก้ว
ตำแหน่ง : รักษาการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2557 - 1 ธันวาคม 2557
ชื่อ-นามสกุล : นายรัติน์พงษ์ สันตติภัค
ตำแหน่ง : ผูเอำนวยการโงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2 ธันวาคม 2557 - 26 ตุลาคม 2561
ชื่อ-นามสกุล : นายอาทิตย์ เอกเรื่อง
ตำแหน่ง : รักษาการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 30 ตุลาคม 2561 - 28 กุมภาพันธ์ 2561
ชื่อ-นามสกุล : นางปิยนันท์ ใจแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 มีนาคม 2562 - ปัจจุบัน