กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวมณีฉาย ชอบธรรม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เบอร์โทร : 085-7254079
อีเมล์ : neisnewness64@gmail.com

นายนัฐพล มังคะละ
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 092-8788775
อีเมล์ : nattaponnan2556@gmail.com

นางสาวสุจิตคุณ สุขหล้า
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 099-2977891
อีเมล์ : oeisuchitkulx@gmail.com