บุคลากรทางการศึกษา

นางสาวอาทิตยาณี เขมา
ธุรการโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย
เบอร์โทร : 086-9295548
อีเมล์ : smartmingkhama@gmail.com

นายอนุสสร ภัครกุลวฒน์
นักการภารโรง เรียนอนุบาลบ้านท่าปุย
เบอร์โทร : 080-4470991

ว่าที่ร้อยตรีหญิงขนิษฐา ตาเปี้ย
ธุรการโรงเรียนบ้านท่าปุยตก
เบอร์โทร : 088-4268134
อีเมล์ : dextak.1906@gmail.com

นายสง่า สอนตา
นักการภารโรง โรงเรียนบ้านท่าปุยตก
เบอร์โทร : 087-2050137